Min bu

Thucheng nin thot thei ahi anui a min bu kipi a hun .Na min leh email pih a ngai poi . Thudoh na doh nom tah kah chuleh thucheng na le thot nom leh

Target Image